Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Nội dung các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa(SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 06/3/2017 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ...

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 06/3/2017 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 30/QDNNVV-NVUT về các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của SMEDF đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để triển khai các chương trình hỗ trợ, cụ thể như sau:

  1. Chương trình hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo, với mục tiêu khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các DNNVV. Hạn mức của chương trình này là 100 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng, mức cho vay tối đa 10 tỷ.

  2. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của các DNNVV ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Hạn mức của chương trình này là 180 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng và mức cho vay tối đa 25 tỷ.

  3. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong ngành cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, với mục tiêu bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững. Hạn mức của chương trình này là 100 tỷ, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng và mức cho vay tối đa 25 tỷ.

Đối tượng hỗ trợ của các chương trình nêu trên là DNNVV đã hoạt động trên 2 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38536530