Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc công nghiệp hỗ trợ

Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII, trên cơ sở quan điểm phát triển đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, qua thực tiễn 5 năm 2011 - 2015 và yêu cầu của bối cảnh tình hình mới...

Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII, trên cơ sở quan điểm phát triển đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, qua thực tiễn 5 năm 2011 - 2015 và yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được xác định là Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ chủ yếu như cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cụ thể tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước, hình thành các khu công nghiệp hỗ trợ theo cụm, liên kết ngành. Phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu quả tạo điều kiện thu hút được đầu tư nước ngoài và tạo tăng trưởng bền vững.

Căn cứ vào nội dung Chiến lược phát triển kinh tế trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp quy nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp trong công nghiệp hỗ trợ, cụ thể: Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương qui định Trình tự thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 68/QĐ-TTg  ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, mục tiêu xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. 

Thực hiện những qui định của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, các khu công nghiệp sẽ dành quỹ đất thu hút các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ. 

Để cụ thể hoá chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, UBND Thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 qui định những hỗ trợ này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40461243