Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Về việc tiêu thụ sản phẩm vào thị trường nội địa
(Người gửi: | Ngày gửi: 15/11/2013)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Công ty TNHH C – C tại khu chế xuất Linh Trung 1 muốn xuất bán hàng nội địa, thì trong giấy phép đầu tư cần sửa đổi gì không? Và khi thay đổi cần những giấy tờ gì?
Câu đáp
Về việc Công ty dự định tiêu thụ sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa, Ban quản lý có ý kiến như sau:
- Tại khoản 2, 3, Điều 15, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:
2. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng hóa sau:
a) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;
b) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;...
3. Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

- Tại điểm 6.b, phần II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ:
“Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất và thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan, không phải làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu tại các Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế, Khu thương mại”
Đối chiếu với các quy định trên, Công ty là doanh nghiệp chế xuất được bán các sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa mà không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại và thuế, và các quy định có liên quan khi thực hiện các hoạt động nêu trên.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355887