Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v nộp thuế TNCN
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
- Khi Quỹ Đầu tư Chứng khoán hoàn trả vốn góp cho Nhà đầu tư cá nhân (trong nước + nước ngoài) thì Nhà Đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Thuế suất bao nhiêu?
- Trong trường hợp Quỹ Đầu tư Chứng khoán hoàn trả vốn góp cho Nhà Đầu tư là doanh nghiệp (trong nước + nước ngoài) ) thì Nhà Đầu tư phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Thuế suất bao nhiêu?
- Nếu trong trường hợp Nhà Đầu tư bị lỗ thì họ có phải đóng thuế không?
Câu đáp
- Căn cứ điểm 1.2.2 khoản 1 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
“Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%.”
Trường hợp Quỹ Đầu tư Chứng khoán hoàn trả vốn góp cho Nhà Đầu tư là cá nhân, nếu phần hoàn trả vốn cao hơn phần vốn góp thì Nhà Đầu tư phải nộp thuế TNCN phần tăng thêm từ hoạt động đầu tư vốn.
Trường hợp Quỹ Đầu tư Chứng khoán hoàn trả vốn góp cho Nhà Đầu tư là cá nhân, nếu phần hoàn trả vốn bằng hoặc thấp hơn phần vốn góp hoặc hoàn trả cho Nhà Đầu tư là doanh nghiệp thì Nhà Đầu tư không phải nộp thuế TNCN.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355736