Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Năm 2012 các doanh nghiệp vừa và nhỏ có được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% như năm 2011 không ? Nếu có, xin cho biết thông tư nào hướng dẫn về việc này ?
Câu đáp
- Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa :
- Căn cứ Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân:
Trường hợp Công ty (kinh doanh dịch vụ viễn thông) đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP thì được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 (bao gồm số thuế TNDN tạm tính từng quý năm 2012 và số thuế phải nộp tăng thêm khi quyết toán).

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355655