Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  V/v phát sinh thuế nhà thầu
(Người gửi: | Ngày gửi: 04/12/2012)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Công ty ký hợp đồng mua vải của Công ty nước ngoài và người giao hàng là 01 doanh nghiệp bán vải ở Việt Nam: Giả sử trị giá hợp đồng là USD 100,000
- Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ.
- Trường hợp này Công ty nước ngoài là đối tượng nộp thuế nhà thầu
Công ty xin hỏi cách hiểu và xác định thuế như sau có đúng không?
1. Cách xác định thuế nhà thầu:
- Tỷ lệ GTGT: 30%
- Thuế nhà thầu về GTGT: 100,000*30%*10%= 3,000 USD
- Tỷ lệ thuế TNDN: 1%
- Thuế nhà thầu về GTGT: 100,000*1%= 1,000 USD
- Tổng cộng thuế NTNN (3,000 USD + 1,000 USD) = 4,000 USD
2. Thủ tục và chứng từ kê khai nộp thuế thay:
Công ty thực hiện kê khai theo mẫu 01/TNDN – Thông tư 28/2011/TT-BTC
Công ty tiến hành nộp thuế thay cho nhà thầu vào NSNN

3. Công ty được kê khai khấu trừ phần thuế GTGT vào bảng kê khai thuế GTGT đầu vào là USD 3,000 (Giống trường hợp nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)
4. Chứng từ kê khai là:
- Bảng kê 01/NTNN
- Giấy nộp tiền vào NSNN
5. Thời điểm kê khai và nộp thuế :
- Khi thanh toán dứt điểm hợp đồng cho khách nước ngoài.
6. Có phải lập thủ tục quyết toán thuế nhà thầu ?
7. Trong trưởng hợp phía nước ngoài không phát sinh thu nhập đối với hợp đồng ngày, nghĩa là họ mua và bán lại cho công ty cùng một giá  Trường hợp ngày có phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài hay không ?
Câu đáp
- Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài:

+ Tại khoản 2, Điều I, Chương I quy định đối tượng áp dụng: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms)”.

+ Tại khoản 2, Điều 7, Mục 1, Chương II quy định: “Trường hợp hàng hoá được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ”.

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua vải của Công ty tại nước ngoài nhưng doanh nghiệp tại Việt Nam giao vải theo chỉ định của Công ty nước ngoài thì Công ty nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BTC.

- Về cách xác định số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài:
+ Đối với thuế GTGT, Công ty tại Việt Nam nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (thủ tục Hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) theo thông báo của cơ quan Hải quan.
+ Đối với thuế TNDN, khi thanh toán tiền cho Công ty nước ngoài, Công ty tại Việt Nam phải có trách nhiệm kê khai theo Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (mẫu 01/NTNN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, đồng thời nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ TNDN là 1% trên doanh thu theo công thức sau:
Thuế TNDN = DTTT x tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên DT
=DTTT x 1%

Khi kết thúc hợp đồng, Công ty tại Việt Nam phải lập Tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài (mẫu 02/NTNN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nộp cho cơ quan thuế.

Trường hợp Công ty nước ngoài không phát sinh thu nhập khi bán hàng tại Việt Nam (Giá bán = giá mua) thì Công ty nước ngoài vẫn thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định trên.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355851