Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 581 - 600 trong 660 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 33
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
581 25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
582 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
583 30/2013/TT-BTC 18/03/2013 Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế BVMT đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẳn sàng hàng hóa
584 01/2013/TT-BTNMT 28/01/2013 Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
585 06/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
586 10/2012/TT-BXD 20/12/2012 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
587 17/2012/QH13 21/06/2012 Luật Tài nguyên nước
588 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính
589 10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật Lao động
590 04/2012/TT-BTNMT 08/05/2012 Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
591 39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng...
592 01/2012/TT-BTNMT 16/03/2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
593 15/2012/TT-BTC 08/02/2012 Thông tư ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
594 47/2011/TT-BTNMT 28/12/2011 Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
595 48/2011/TT-BTNMT 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
596 121/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
597 122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
598 161/2011/TT-BTC 17/11/2011 Thông tư 161/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 - 2014
599 101/2011/NĐ-CP 04/11/2011 Quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội về Ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và cá nhan
600 26/2011/TT-BTNMT 18/07/2011 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Hiển thị kết quả từ 581 - 600 trong 660 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 33