Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 541 - 560 trong 635 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 32
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
541 115/2013/TT-BTC 20/08/2013 Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
542 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
543 10/2013/L-CTN 28/06/2013 Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
544 06/2013/L-CTN 28/06/2013 Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
545 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
546 08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Hướng dẫn Nghị định 46/2013/ND-CP về Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động
547 55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
548 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
549 50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
550 51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng
551 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
552 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
553 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chap lao động
554 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Qyu định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
555 41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dung lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dung lao động không được đình công
556 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Hướng dẫn khám sức khỏe
557 25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
558 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
559 30/2013/TT-BTC 18/03/2013 Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế BVMT đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẳn sàng hàng hóa
560 01/2013/TT-BTNMT 28/01/2013 Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Hiển thị kết quả từ 541 - 560 trong 635 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 32