Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 521 - 540 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
521 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 27/09/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
522 109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí lệ phí, hóa đơn
523 105/2013/NĐ-CP 16/09/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
524 102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
525 97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
526 115/2013/TT-BTC 20/08/2013 Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
527 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
528 10/2013/L-CTN 28/06/2013 Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
529 06/2013/L-CTN 28/06/2013 Về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
530 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
531 08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Hướng dẫn Nghị định 46/2013/ND-CP về Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động
532 55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
533 50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
534 51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng
535 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
536 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Qyu định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
537 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
538 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
539 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chap lao động
540 41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dung lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dung lao động không được đình công
Hiển thị kết quả từ 521 - 540 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31