Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 531 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
2 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân
3 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
4 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
5 1584/QĐ-BTNMT Về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
6 16/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT XÂY DỰNG
7 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT 18/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
8 87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
9 190/2004/QĐ-UB 30/07/2004 Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
10 05-2004/TT-BXD 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
11 188/2004/QĐ-TTg 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
12 56/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
13 60/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
14 59/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
15 52/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
16 04/2006/QĐ-UBND 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
17 59/2006/NĐ-CP 12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
18 80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
19 80/2006/NĐ-CP-PL 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
20 1107/QĐ-TTg 21/08/2006 V/v phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 531 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 27