Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân
2 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
3 07/2019/TT-BXD Về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng
4 1584/QĐ-BTNMT Về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
5 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
6 QCVN/07/2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
7 16/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT XÂY DỰNG
8 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT 18/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
9 87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
10 190/2004/QĐ-UB 30/07/2004 Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
11 05-2004/TT-BXD 15/09/2004 Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
12 188/2004/QĐ-TTg 01/11/2004 Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020
13 56/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT NHÀ Ở
14 60/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
15 59/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
16 52/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
17 04/2006/QĐ-UBND 17/01/2006 Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
18 59/2006/NĐ-CP 12/06/2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
19 80/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
20 80/2006/NĐ-CP-PL 09/08/2006 Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ)
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 620 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 31