Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 437 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số trong giao dịch điện tử
2 1221/QĐ-TTg 21/09/2018 Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017
3 27/2018/TT-BCT 19/09/2018 Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
4 124/2018/NĐ-CP 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
5 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương
6 25/2018/TT-BCT 12/09/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện
7 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
8 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
9 81/2018/TT-BTC 28/08/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
10 19/2018/TT-NHNN 22/08/2018 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
11 22/2018/TT-BCT 21/08/2018 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
12 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo
13 30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
14 11/2018/TT-BTP 30/07/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước
15 15/2018/TT-BCT 29/06/2018 Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
16 12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
17 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng năm 2018
18 22/2018/QH14 08/06/2018 Luật Quốc phòng năm 2018
19 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 1).
20 11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Phần 2)
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 437 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22