Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 660 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 33
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 17/2021/QĐ-TTg 06/04/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp
2 49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
3 47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
4 44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19
5 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
6 33/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
7 35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
8 08/CT-TTg 26/03/2021 Về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
9 29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
10 21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
11 10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
12 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.
13 18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
14 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
15 17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
16 879/TCHQ-TXNK 23/02/2021 Về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) đưa đi thuê gia công
17 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
18 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
19 06/2021/TT-BTC 22/01/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
20 108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 660 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 33